Overzicht van eerder uitgevoerde interim opdrachten

Algemeen directeur en bestuurder van een middelgrote school voor praktijkonderwijs in het oosten van het land.
Reorganisatie en sociaal plan, financieel beleid herzien, risicoanalyse en inschatting. Onderwijskundig profiel ontwerpen, deels herzien en zichtbaar maken. Strategische positionering in de omgeving, herprofilering in de bestaande en nieuw aan te boren netwerken. Inspelen op de krimp. Netwerkvorming algemeen. Vertrouwen herstellen in het functioneren van de verschillende partners, zowel intern als extern. Algemene leiding. Beleidsvorming. Al werkend verder vorm geven aan bestuurlijk model van  â€˜algemeen directeur met Raad van Toezicht’.

Directeur van een grote school voor praktijkonderwijs in het zuiden van het land.
Overbruggingsmanagement, voortzetten en verder uitbouwen van het concept van natuurlijk leren en zelfsturing in teams. Landelijk bekende vernieuwingsschool. Veel en gevarieerde subsidiestromen, groot netwerk. Interne reorganisatie, verfijning van de huidige cultuur, doorzetten van de reeds bestaande onderwijsinhoudelijke vernieuwingen in relatie tot het vernieuwde onderwijsconcept. Risicomanagement van financiën en leerlingenstromen. Voorbereiding op ingroei in groter bestuurlijk construct.

Directeur van een grote school voor vso cluster 4 in het oosten van het land
Autonoom opererende vso-school met trajectklassen op school voor voortgezet onderwijs, leerwerkboerderij, Arbeids Trainings Centrum, dienst Ambulante Begeleiding, dienst Interne Traject Begeleiding. Crisismanagement i.v.m. kwalificatie als zwakke school.

Directeur basisschool met afdeling voor hoogbegaafden
Dagelijkse leiding, aanscherpen profilering reguliere school en afdeling voor hoogbegaafden. Opnieuw vormgeven organisatiestructuur en concept. Reguleren financiën en personele bezetting. Alle gezichten weer dezelfde kant op. Relatie maximaliseren naar bovenschoolse leiding en ouders.

Co manager nieuw op te richten basisschool
Ondersteuning van de directeur bij visievorming, inhoudelijke vormgeving, planvorming, pr en marketing en procesbeheersing.

Co manager nieuw op te richten basisschool
Ondersteuning van nieuw benoemd directieteam bij opstart nieuwe school, visievorming, interne en externe organisatie, marketing en pr, beleid, hrm, interne en externe contacten, bouw.

Co manager school voor primair onderwijs
Ondersteunen zittende directeur en directieteam bij interne reorganisatie en interne en externe herpositionering.

Directeur school voor zmok, cluster 4, grote gemeente
Dagelijkse leiding, cultuurverandering en cultuurverankering, rust herstellen, interne reorganisatie, schoolplan.

Hoofd bedrijfsbureau onderwijs, grote gemeente in de randstad
Reorganisatie van financieel bedrijfsbureau, maximaliseren van het functioneren, ingroei in gemeentebrede reorganisatie, dagelijkse leiding.

Algemeen directeur, grote werkgever voor bijzonder onderwijs, grote gemeente in de randstad
Omvorming naar nieuw bestuurlijk functioneren, algemene reorganisatie bestuursbureau, hernieuwd starten van nieuwbouw en verbouw, overbruggingsmanagement, positionering in gemeentelijk krachtenveld, selectie en benoeming algemeen directeur, herstructureren organisatie, dagelijkse leiding.

Projectmanager P&O, grote zelfstandige stichting voor openbaar onderwijs, voormalig gemeentelijke instelling, grote gemeente in de randstad
Begeleiden overgangssituatie naar afgeslankte afdeling P&O, regelen overdracht van oud naar nieuw handelen, implementatie instrumentarium, bewaken van horizontale en verticale belangen in veranderende bestuurlijke omgeving.

Directeur grote basisschool
Omvorming school tot brede school, verbouwing naar brede school, dagelijkse leiding, overbruggingsmanagement.
 

In overleg verstrek ik u referenties met betrekking tot eerder uitgevoerde opdrachten.